Privacy beleid

Organisatie:

BV Advocatenkantoor Beele, met zetel te B-9000 Gent, Gebroeders De Cockstraat 2, KBO 0862.344.846 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:  Advocatenkantoor BEELE

                                   Gebroeders De Cockstraat 2

                                   B - 9000 Gent

                                   T + 32 9 220 99 78

                                   F + 32 9 220 16 20

                                   www.be-law.eu

                                   info@be-law.eu

 

Verantwoordelijke:    Frederic Beele

                                   Gebroeders De Cockstraat 2

                                   B - 9000 Gent

                                   info@be-law.eu

                                  

 

Artikel 1 - Persoonsgegevens

Advocatenkantoor BEELE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, voornaam, (domicilie)adres, geslacht, geboortedatum en –plaats, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, rijksregisternummer, financiële gegevens en juridische informatie noodzakelijk voor het verlenen van de diensten;
 • Uw vennootschapsgegevens (zetel, gegevens van de voor de vennootschap belanghebbenden, KBO-nummer, BTW-nummer, contactgegevens van uw dossierbeheerder(s), etc.)
 • IP-adres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld tabbladen via de website
 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Advocatenkantoor BEELE verwerkt in principe geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, in principe evenmin genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Om sommige diensten te kunnen verstrekken zal het verzamelen van dergelijke gegevens uit de aard van het dossier nodig zijn. In voorkomend geval zal dit steeds met uw medeweten zijn en na toelichting waarom dergelijke gegevens moeten worden verzameld.

 

Advocatenkantoor BEELE verwerkt in regel enkel persoonsgegevens aangebracht door uzelf. Wanneer dit efficiënter is, zal het voorvallen dat Advocatenkantoor BEELE gegevens verzamelt via dienstenverstrekkers aan de welke u zelf vrijwillig gegevens hebt verstrekt of gegevens die beschikbaar zijn op een openbaar forum zoals de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of de Nationale Bank van België of zelfs gegevens uit het rijksregister. De gegevens worden slechts verwerkt voor zover nuttig of noodzakelijk voor de onder artikel 2 vermelde doeleinden.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

 

Artikel 2 - Doeleinden en basis van de verwerking 

Advocatenkantoor BEELE zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien voldaan is aan één van de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • De voorafgaande toestemming
 • Ter voldoening van een wettelijke verplichting, zoals de witwaswetgeving, het bewaren van dossiers, belastingaangifte
 • Het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen ter uitvoering van een overeenkomst
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de advocaat  is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advocatenkantoor BEELE of van derden;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven

 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. Advocatenkantoor BEELE heeft in dergelijk geval het recht de overeenkomst te beëindigen zoals bepaald in haar Algemene Voorwaarden zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 3 - Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De algemene persoonsgegevens die u ons vertrekt, bewaren wij in ons cliëntenbeheersysteem om aan onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen. Ze vereenvoudigen de aanmaak van nieuwe dossiers en stellen ons in staat om eventuele belangenconflicten vast te stellen.

 

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, maken deel uit van het dossier en worden in principe slechts bijgehouden voor de duur van de afhandeling van het dossier en gedurende de tijd dat het dossier bij ons gearchiveerd wordt in het licht van onze bewaringsplicht als advocaat.