Algemene voorwaarden

1. Diensten

BV Advocatenkantoor Beele, met zetel te Gebroeders De Cockstraat 2, B-9000 Gent, KBO 0862.344.846 (hierna ook genoemd de ‘bv’) biedt juridische dienstverlening aan in diverse rechtsdomeinen zoals op de website vermeld (www.be-law.eu).

Deze dienstverlening kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening en bijstand bij bemiddeling, procedures en deskundigenonderzoeken alsook het optreden als lasthebber. De cliënt en de bv zullen het voorwerp van de dienstverlening bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen, en indien nodig, bij de verdere uitvoering van de diensten aanpassen en/of uitbreiden. De verbintenissen van de bv zijn inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen.

De bv informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

 

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie geleverd door de bv, haar vennoten, medewerkers, stagiairs en alle personen die werken voor of in samenwerking met de bv, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen de 10 dagen na overmaking. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere, doch niet uitsluitend, worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door de bv zonder bezwaar van de cliënt binnen voormelde termijn.

Ingeval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben op enige andersluidende voorwaarden van de cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke overeengekomen door één van de zaakvoerders van de bv.

 

3. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die door de bv worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de bv, onder diens verantwoordelijkheid, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien de bv beroep doet op derden is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven, doch uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of onze wettelijke verplichtingen.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler laat de cliënt de keuze daarvan over aan de advocaat.

De bv doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

4. Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ongebruikelijke transacties de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties is ook van toepassing op de dienstverlening door advocaten.

Advocaten zijn dienvolgens verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als de vertegenwoordigers van rechtspersonen. De cliënt is hiermee bekend en zal hier alle medewerking in verlenen en alle nuttige en vereiste informatie verschaffen. Als de bv voor uw rekening notarissen of andere advocaten dient te raadplegen, is het mogelijk dat deze informatie aan hen dient meegedeeld te worden om de regels waaraan zij zelf onderworpen zijn, na te leven. De cliënt geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming aan de bv om deze informatie mee te delen.

Indien een cliënt de verwachte gegevens niet heeft meegedeeld binnen de 2 weken kan de bv (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) de dienstverleningsovereenkomst niet aangaan en moet de bv –indien hij reeds voorlopig had opgetreden- zijn verdere tussenkomst beëindigen. 

 

5. Verwerking van persoonsgegevens en informatieverschaffing door de cliënt

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De bv verwerkt persoonsgegevens, en desgevallend gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, in het kader van haar dienstverlening. 

In de Privacyverklaring van de bv wordt duidelijkheid gegeven omtrent de gegevens, de wijze en de doeleinden van de verwerking, alsook van de rechten van de cliënt. Deze privacyverklaring is beschikbaar op de website onder de hoofding “Privacy” of op eenvoudig verzoek gericht aan de bv.

5.2. Informatieverschaffing door de cliënt

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de bv, alle nuttige informatie aan de bv die met de opdracht belast is. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie en de stukken die hij aan de bv geeft. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet overeenkomstig de afspraken verleent behoud de bv zich het recht voor de samenwerking stop te zetten.

De bv is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

 

6. Kosten en erelonen

6.1. De staat van kosten en erelonen kan drie elementen bevatten:

 • de erelonen
 • de kosten
 • de gerechtskosten en de uitgaven

6.2. Het ereloon is de vergoeding voor de door de bv verrichte en geleverde prestaties. De  prestaties worden, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, aangerekend op basis van een uurloontarief waarin o.a. zijn begrepen:

 • juridische prestaties, zoals het opstellen van dagvaardingen, dadingen, conclusies, etc.
 • administratieve opvolging
 • besprekingen binnen en buiten kantoor, zoals plaatsbezoeken, expertises, besprekingen bij notarissen, verplaatsingsduur naar en wachttijden voor de rechtbanken, griffies etc.
 • pleidooien voor gerechtelijke of administratieve instanties
 • telefonische consultaties

Deze tarieven zijn bepaald in functie van de specialisatiegraad en/of ervaring van de advocaat, waarbij in de regel een tarief wordt gehanteerd van 135 EUR / uur

Bij het bepalen van het ereloon kan ook rekening gehouden worden met andere gebruikelijke criteria, zoals de complexiteit en het belang van de zaak, de hoogdringendheid en het behaalde resultaat.

Dit laatste vertaalt zich in een percentage op het bereikte resultaat (voor zover het een in geld waardeerbaar geschil is) naast de effectief geleverde prestaties gerekend aan het gehanteerd uurloontarief. Dit supplement kan bedragen:

 • voor het toegewezen deel van de vordering van de cliënt : 10%
 • voor het afgewezen deel van de vordering van de tegenpartij : 10%
 • verhoging van het percentage per aanleg: 50% op het vorige percentage

 

6.3.De algemene kosten zijn kosten die geen betrekking hebben op ene bepaalde zaak of dit niet op een onmiddellijk aanwijsbare wijze zijn. Deze algemene kosten zijn desalniettemin onontbeerlijk voor de uitoefening van de diensten van de advocaat / de bv. De algemene kosten hebben onder meer betrekking op (bij wijze van voorbeeld, niet-limitatief)) de huur van de kantoren of onroerende voorheffing, verbruik van gas, water en elektriciteit, onderhoudskosten, herstellingen, verzekeringen, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, boekhoudkosten, aankoop en onderhoud van kantoormeubilair, informatica- en communicatiemiddelen, representatiekosten, drukwerk, lonen en sociale lasten van het personeel, etc. Deze algemene kosten zijn verrekend in het uurloontarief.

6.4 De bijzondere kosten betreffen de secretariaats- en andere kantoorkosten, zoals kopies, telefoon, fax, typwerk, verzendingen per post, etc. .

6.5. De gerechtskosten zijn de kosten die de bv heeft moeten voorschieten aan derden zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertaler, openbare instanties, ….

6.6. De erelonen, bijzondere kosten, gerechtskosten en uitgaven  worden afzonderlijk vermeld in de staat van kosten en erelonen, behalve indien deze gedeeltelijk en rechtstreeks reeds ten laste genomen werden of worden door de cliënt.

Alle vermelde bedragen / tarieven zijn exclusief BTW. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing voorziet in een vrijstelling, zal het ereloon verhoogd worden met de BTW tegen het toepasselijke tarief.

6.7. De bv kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies) voor prestaties en kosten vragen. De bv houdt zich het recht voor om de werkzaamheden pas aan te vatten, respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten, na betaling door de cliënt van deze provisiestaat. Een provisiestaat heeft dezelfde aard van een staat van kosten en erelonen. Deze provisies  worden afgerekend bij de eindstaat.

 

7. Betaling

7.1. De staten van kosten en erelonen dienen te worden betaald uiterlijk tien (10) dagen na de datum van verzending ervan. De bv kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, een kortere betalingstermijn bepalen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dienen de door de cliënt verschuldigde staten te worden betaald op de zetel van de bv.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat of provisiestaat dient hij deze uiterlijk binnen de 15 dagen schriftelijk te protesteren.

Indien de cliënt beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar blijft de cliënt zelf  gehouden om de ereloon/provisiestaten te betalen aan de bv. Het rechtstreeks overmaken van deze staten aan de rechtsbijstandsverzekeraar doet hier geen afbreuk aan.

Indien de bv in een zaak de belangen behartigt van meerdere cliënten zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staat van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak, en dit ongeacht aan welke cliënt de bv haar staat heeft opgemaakt.

7.2. Vanaf de vervaldag van de staat zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd berekend aan de geldende wettelijke intrestvoet (voor cliënten-ondernemers zal de wettelijke intresten deze zijn zoals voorzien in de Wet van 02/08/2002).

Het bedrag van de ereloon- of provisiestaat dat na de vervaldag onbetaald is gebleven zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 250 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, de intresten en eventuele gerechtskosten.

Bij gebreke aan ontvangst van betaling van één enkele ereloon- of provisiestaat uiterlijk op de vervaldag zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

7.3. Indien de cliënt niet betaalt binnen de gemelde betalingstermijn kunnen de advocaten van de bv hun werkzaamheden opschorten nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld zonder dat de bv, noch de advocaten die er deel van uitmaken aansprakelijk kunnen zijn voor de schade die hierdoor eventueel ontstaat.

7.4. De bv mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande kosten & ereloon- of provisiestaten. De bv  brengt de cliënt hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de bv te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.