Erelonen en kosten

De advocaat heeft het recht om zelf zijn of haar ereloon te bepalen. Het Gerechtelijk Wetboek (art. 446 ter) verplicht de advocaat wel om het ereloon te begroten met de bescheidenheid die van het ambt moet worden verwacht, waarbij de begroting moet getuigen van een billijke gematigdheid.

Los van deze wettelijke beperking bepaalt de advocaat dus zelf op welke wijze hij of zij het ereloon berekent. Zonder bindend te zijn, worden drie berekeningswijzen vrij algemeen aangewend voor het begroten van het ereloon, wegens hun eenvoud en praktische hanteerbaarheid en wegens de bekendheid ervan bij het cliënteel.

  • vergoeding per tijdseenheid, dit is een bedrag per aanrekenbaar (deel van een) uur voor verleende diensten;
  • vergoeding naargelang de waarde van de zaak, wat neerkomt op een percentage op een in geld bepaalbare waarde van een zaak;
  • vergoeding naar de aard van de zaak, te weten een forfaitair bedrag per prestatie of per reeks van prestaties. Dit raakt wel enigszins in onbruik.

De advocaat kan ook een ander berekeningssysteem toepassen of een combinatie van de voormelde berekeningswijzen die  in redelijkheid worden vastgelegd. De berekening kan eventueel worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van factoren zoals:

  • de financiële draagkracht van de cliënt;
  • het dringende karakter;
  • de belangrijkheid van de zaak;
  • de moeilijkheidsgraad;
  • het resultaat;
  • de ervaring van de advocaat;
  • de onderlegdheid van de advocaat in de behandelde materie.

Behalve de erelonen zijn er ook nog de kosten: die worden afzonderlijk aan de cliënt aangerekend. De kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt met betrekking tot een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene kosten en specifieke kosten.

De algemene kosten worden veelal aangerekend per zogenaamde kantooreenheid, die dan vermenigvuldigd wordt met het aantal getypte bladen in een bepaald dossier. Als niet-bindend indicatief bedrag van de kantooreenheid kan bijvoorbeeld gelden 10 euro per getypt blad. De specifieke kosten in een bepaald dossier worden aan de cliënt doorgerekend. Het gaat om vervoerskosten, voor te schieten kosten van de gerechtsdeurwaarder, gerechtskosten, griffierechten, kosten van vertaling, experten, e.a.

Alle bedragen en tarieven zijn exclusief btw.